SLUŽBY

ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Zpracování a vedení účetní a daňové evidence včetně personální a mzdové agendy

Dodavatelským způsobem - doklady jsou po písemné dohodě s klientem přebírány na určeném místě, zpravidla v sídle klienta, účetnictví je zpracováváno v sídle dodavatele, klientovi jsou průběžně předkládány účetní výkazy v intervalu předem domluveném. Klientovi je dlouhodobě přidělen(a) stálý(á) účetní, který(á) jeho agendu zpracovává, odpovídá za ni a ve věcech běžné účetní agendy s klientem komunikuje. S tímto způsobem zpracovávání účetnictví nejsou kladeny na klienta žádné nadstandardní požadavky, pouze pravidelné předávání dokladů ve smyslu smlouvy o účetnictví.

Přes tzv. vzdálený přístup k serveru - v tomto případě má klient informace o stavu své ekonomické situace 24 hodin denně. Sdílení dat s klientem je pak umožněno prakticky v reálném čase. Zpoždění je dáno fakticky pouze frekvencí předávaní dokladů a časem potřebným pro jejich zpracování.

Přímo u klienta - veškerá účetní a další s tím související agenda je zpracovávána v místě sídla klienta. Účetní firma zajistí potřebný počet účetních, kteří mají na starost agendu klienta v rámci předem stanovených kritérií a pravidel. Tito účetní pracují přímo v prostorách zadavatele. Technické vybavení zajistí buď klient nebo, dle dohody, účetní firma. V tomto případě je účetnictví klienta zpracováváno průběžně, bez případných prodlev. Účetní zůstávají zaměstnanci daňové kanceláře, takže veškerá rizika související s jejich prací přebírá dodavatel služeb - Kateřina Trunečková.

 

Poradenské služby 

Na základě požadavku klienta předaného v písemné podobě, případně i jinou formou, je zpracováno písemné vyjádření k dané problematice. Toto vyjádření klient obdrží v dohodnutém termínu.
Využívá zákonné možnosti prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob o tři měsíce tj. do 30.6. , a to na základě generální plné moci případně plné moci jednoúčelové.

Účetní služby a poradenství

 • vedení běžné účetní agendy, vedení daňové evidence
 • rekonstrukce účetnictví – částečné i kompletní
 • konzultace k účetním postupům
 • spolupráce při přípravě vnitřních předpisů (směrnic)
 • spolupráce při řešení metodických problémů
 • prezentace výstupů z účetnictví
 • účetní poradenství,
 • zajištění informačních a dalších povinností souvisejících s účetnictvím (např. ve vztahu k obchodnímu rejstříku apod.)

Poradenství v oblasti mzdové a personální agendy

 • poradenství v oblasti Zákoníku práce
 • poradenství v souvislosti pracovních smluv
 • součinnost při tvorbě vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • poradenství v oblasti sociálního a důchodového pojištění

Daňové poradenství

 • poskytování finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků a ve věcech přímo souvisejících s daněmi
 • založení plné moci daňového poradce k zastupování klienta v plném rozsahu u správce daně
 • vyřizování korespondence a komunikace se správcem daně z pozice daňového poradce
 • zpracování a předkládání daňových přiznání a hlášení
 • upozorňování na některé významné skutečnosti v oblasti daní, které mohou mít vliv na činnost klienta (např. legislativní změny)
 • další služby dle speciálních požadavků klienta

Ekonomické poradenství vč. finanční analýzy podniku

 • příprava podkladů pro manažerské účetnictví
 • příprava podkladů pro získání úvěrů a půjček
 • kompletní finanční analýza podniku
 • finanční výkaznictví pro klienta i jím určené třetí osoby

Vzdělávací činnost

 • pořádání kurzů a seminářů na různá aktuální témata z oblasti účetnictví, daní, ekonomické oblasti a administrativy